Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA REALIZACIJU EKSKURZIJE

 

Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA REALIZACIJU EKSKURZIJE

Školska 2017/2018.g.

Izvedbeni plan i program predstavlja dokument kojim se operativno razrađuju oblici odgojno-obrazovnog rada sa jasno razrađenim bitnim elementima.

(Minimum sadržaja Izvedbenih planova i programa)

 

Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci

Cilj ekskurzije je neposredno upoznavanje pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje kulturnog, historijskog i duhovnog naslijeđa i privrednih dostignuća Bosne i Hercegovine.

Odgojni ciljevi se odnose na sticanje vrlina i pozitivnih navika, na razvijanje moralnih shvatanja i usvajanje kulturnog ponašanja, a prvenstveno utiču na voljnu aktivnost učenika, snaže je vrlinama i usmjeravaju prema društveno korisnim djelatnostima i plemenitom postupanju.

Obrazovni ciljevi se ostvaruju usvajanjem svih onih sadržaja oblika odgojno-obrazovnog rada koji zahtjevaju izučavanje, razumijevanje i pamćenje, a odnose se na sticanje znanja pomoću raznih metoda i podsticaja slobodnih aktivnosti učenika.

Odgojni i obrazovni ciljevi se uzajamno uslovljavaju i zajednički ostvaruju. Odgoj ima snažnu obrazovnu funkciju, a obrazovanje značajnu odgojnu ulogu.

Funkcionalni odnosno praktični ciljevi obuhvataju sticanje umijeća, sposobnosti, radnih navika i iskustva koja se mogu primijeniti u neposrednoj životnoj praksi i ogledaju se kroz posebne zadatke da kod učenika razviju moć zapažanja i upoređivanja, zaključivanja i dokazivanja, apstrakcije i konkretizacije, analize i sinteze s namjerom da se kod učenika probudi smisao za uviđanje bitnih detalja i odnosa, uzročno-posljedičnih veza i funkcija, da se pojača radoznalost, istraživački duh, mašta i kritičnost, razvijanje voljne i stvaralačke aktivnosti učenika.

Funkcionalni ciljevi su bitan uslov za postizanje obrazovnih i odgojnih ciljeva.

Zadaci ekskurzije

Zadaci predstavljaju konkretizaciju ciljeva koji se ostvaruju realizacijom sadržaja ekskurzije, a dijele se na opće i specifične odnosno pojedinačne zadatke.

· Posjeta i poučavanje objekata od kulturno-historijskog značaja: nacionalni par Una , splavovi rijeke Une, vodopad Štrbački buk, posjeta Starom gradu Ostrožac, posjeta stare jezgre grada Jajca, spomenicima bosanskog srednovjekovlja- Zvonik sv.Luke, ostaci crkve sv. Marije, grobnice osnivača Jajca – katakombe, posjeta Medvjed kuli i Plivskom vodopadu, posjeta Plavoj vodi u Travniku.

· Upoznavanje načina života, historije, kulture i rada ljudi Bosanske krajine i srednje Bosne.

· Razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, kulturnim, etičkim i estetskim vrijednostima domovine;

· Razvijanje pozitivnog odnosa prema sportskim potrebama, navikama i pozitivnim socijalnim odnosima, kao i shvatanje značaja očuvanja zdravlja i zdravih stilova života;

· Razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika;

· Podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja;

Opći zadaci su:

a) Materijalni (sticanje znanja, vještina i navika)

b) Odgojni (svestran odgoj)

c) Formalni (fizički i psihički razvoj).

Specifični odnosno pojedinačni zadaci su:

a) Proučavanje objekata i fenomena u prirodi

b) Razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika

c) Upoznavanje načina života irada stanovnika pojedinih krajeva

d) Razvijanje pozitivnog odnosa prema:

1) Nacionalnim vrijednostima

2) Kulturnim i estetskim vrijednostima

3) Sportskim potrebama i navikama

4) Pozitivnim socijalnim odnosima

5) Shvatanju značenja zdravlja i zdravog stila života

6) Kulturno-historijskom naslijeđu BiH

e) Podsticanje i ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja

f) Osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih ljudskih potreba izvan porodice

g) Upoznavanje sa novim tehničkim i tehnološkim dostignućima iz oblasti struke koja se izučava u školi

Sadržaji, metode i sredstva kojima se postavljeni ciljevi ostvaruju

  1. Dobrovoljnost , transparentnost, opravdanost, preciznost planiranja i kvalitet realizacije moraju biti nezaobilazni zahtjevi koje škola mora zadovoljiti u provedbi ekskurzije.
  2. Oblici odgojno-obrazovnog rada koji su predmet ovog pravilnika realizuju se izvan prostorija škole i zasnovani su na principu dobrovoljnog opredjeljenja učenika odnosno njihovih roditelja/staratelja.
  3. Ekskurzija je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se realizira izvan školskog prostora radi neposrednog proučavanja onih nastavnih sadržaja koji se ne mogu demonstrirati i uspješno tumačiti u učionici. Zasnivaju se na principu dobrovoljnog opredjeljenja učenika odnosno njihovih roditelja/staratelja.
  4. Ekskurzije se izvode radi sticanja znanja i vještinja iz više nastavnih oblasti kao što su historija, geografija i drugi nastavni predmeti čija je primjena moguća u ovom obliku odgojno-obrazovnog rada, kroz što više posjeta geografskim, historijskim, književnim i kulturno-umjetničkim znamenitostima.
  5. Odgojno-obrazovna svrha ekskurzije ogleda se u neposrednom zapažanju i potpunom doživljaju stvarnosti i na taj način se stiču dublja i trajnija znanja te ublažavaju negativne posljedice verbalističke i udžbeničke nastave.
  6. Ekskurziju odlikuje istraživački karakter i objedinjavanje mnoštva organizacionih i metodičkih radnji.
  7. Tokom ekskurzije nastavnik usmjerava učeničku pažnju na bitne pojedinosti, objašnjava prisutnu predmetnost, a pred pojedinim spomenicima i eksponatima drži prigodna predavanja. Ovom metodu treba dodati i metode demonstracije, predavanja, opisivanja, objašnjavanja, praktičnih i samostalnih aktivnosti učenika.
  8. Sredstva kojima se postavljeni ciljevi ostvaruju su: nastavni filmovi, crteži, plakati, sportska oprema i pribor, dijafilmovi i dr.

Nosioci predviđenih sadržaja i aktivnosti

1) Nosioci pripreme, organizacije, realizacije programa i plana su:

a)Direktor škole

b) Razrednik na nivou odjeljenja ili drugi nastavnik koji je najmanje jednu godinu realizovao nastavu o odjeljenju koje se upućuje na određeni oblik odgojno-obrazovnog rada

c) Stručni vođa putovanja odnosno odgovorni nosioc aktivnosti

d) Predstavnici vijeća roditelja i vijeća učenika.

e) Zaposlenici agencije (kustosi, vodiči i dr.)

2) Za redovno praćenje, efikasno provođenje i usvajanje priprema, organizacije i realizacije svih oblika odgojno-obrazovnog rada zadužen je direktor škole.

3) Stručnog vođu putovanja(udaljnjem tekstu: vođa putovanja) iz tačke c) stav (1) ovog člana , na prijedlog direktora imenuje Nastavničko vijeće škole, nakon čega direktor donosi poseban akt o imenovanju.

4) Vođa putovanja može biti direktor škole ili se bira iz reda nastavnika koji realizuju nastavne planove i programe, a koji su u vezi sa ciljevima, zadacima i sadržajima oblika odgojno-obrazovnog rada, a koji su predmet pravilnika, a koji se naročito ističe svojim radom.

Planirani obuhvat učenika

Učenici IX razreda osnovne škole, odnosno 60% od ukupnog broja učenika svih odjeljena škole za koje se ekskurzija organizuje.

U školskoj 2017 /2018.godini na osnovu provedene ankete od 45 učenika IX razreda,

37 učenika ili 82,22 % se izjasnilo da želi da ide na ekskurziju, a 8 učenika ili 17,78% ne želi da ide na ekskurziju.

Dužina trajanja

Ekskurzije predviđene Godišnjim programom rada mogu trajati najduže tri (3) radna dan. Predviđene aktivnosti uključujući i prijevoz moraju biti realizovane do 24.00.

Planirani putni pravci i planirana destinacija

Cijena aranžmana: najpovoljnija.

Ekskurzije učenika osnovnih škola realizuju se u Bosni i Hercegovini.

U školskoj 2017/2018.godini ekskurzija se realizuje na području Bosanske krajine i srednje Bosne.

Planirana putna destinacija je Sarajevo – Bihać a u povratku Bihać-Jajce-Travnik-Sarajevo.

Opis prijevoza, ugostiteljskih usluga i drugih usluga

Prijevoz

1) Putovanje zauzima značajno mjesto u realizaciji većine oblika odgojno-obrazovnog rada, te je u tom smislu obaveza škole, da prilikom ugovaranja putovanja, obezbjedi uslove za sigurno putovanje učesnika.

2) Sigurno putovanje podrazumjeva obavezu Agencije da koristi samo ona prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljag osigurani.

3) Pri realizaciji putovanja moraju se koristiti autobusi odgovarajuće starosti, tehnički ispravni i pregledani.

4) Zahtjevi u pogledu starosti autobusa su:

- za putovanje na teritoriji BIH moraju se koristiti autobusi koji nisu stariji od 12 godina.

-za putovanje izvan BIH moraju se koristiti autobusi koji nisu stariji od 10 godina.

5) Zahtjevi u pogledu tehničke ispravnosti autobusa podrazumjevaju obavezu Agencije da osigura, te pravo i obavezu škole da zahtjeva, prije realizacije putovanja, dostavljanje pisanih dokaza o tehničkim pregledima autobusa koji se koriste za putovanje.

6) Zahtjevi u pogledu udobnosti (potreban broj sjedišta u autobusu).

7) Zahtjevi u pogledu sigurnosti i udobnosti.

8) Direktor ima obavezu obustave početka putovanja, ako nisu ispunjeni svi uslovi u skladu s pravilnikom.

Ugostiteljske i druge usluge

- Ugostiteljske usluge podrazumijevaju usluge pravnih lica u svrhu pružanja usluga prehrane , te pružanja smještaja.

- Učenici ne mogu biti posjetioci objekata i ustanova, te korisnici smještajnih i ugostiteljskih objekata koji u svojim sadržajima nude usluge suprotne načelima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada.

- Škola je obavezna, prilikom ugovaranja, zahtjevati od Agencije da osigura postupanje odgovornih lica u smještajnim i ugostiteljskim objektima u smislu zabrane posluživanja alkoholnih pića i drugih opijata učesnicima, te posjete sobama drugih lica koja se ne nalaze na spisku učesnika.

- Bezbjedonosni aspekti boravka ogledaju se i u obavezi Agencije da, svim učesnicima ekskurzije koja se realizuje u inostranstvu, izda odgovarajuću iskaznicu koja obavezno sadrži naziv i obilježje naše države, ime i prezime učesnika, naziv škole itd. Učesnici su obavezni nositi iskaznicu sa sobom, istaknutu na vidnom mjestu.

Odredbe o upravljanju rizicima realizacije

Škola je obavezna preventivno postupati preduzimanjem niza sigurnosnih mjera kako bi povećan rizik bio sveden na minimum. Zahtjev da škole, pri organizaciji i realizaciji ekskurzije postupaju sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima ogleda se, između ostalog, i u obavezi škole da osigura zaštitu najboljeg interesa učenika, da vodi brigu ka očuvanju njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja te bezbjednosti, kroz poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku organizacije i realizacije ekskurzije.

Bitna karakteristika ekskurzije je u tome da se realizuje izvan školskih prostora i da je uspješnost njezine realizacije uslovljena mnogim faktorima objektivne i subjektivne naravi, među kojima dominantnu ulogu imaju bezbjednosni aspekti putovanja.

Obaveza škole je da pored vođe putovanja, odredi i po jednog pratioca zaposlenika škole na svakih najmanje 15, a najviše 20 učenika.

Obaveza škole i Agencije je da osiguraju visok kvalitet usluga prijevoza, smještaja, ishrane, te drugih usluga u sklopu turističkog paket/aranžmana.

Obaveza je da se svim učenicima ugovori putničko i zdravstveno osiguranje.

Planirana cijena usluga odnosno finansijski okvir

Direktor je obavezan zaključiti ugovor sa Agencijom-najboljim ponuđačem u ime i za račun učenika odnosno njihovih roditelja, koji obavezno sadrži sljedeće:

a) Pojedinačnu i ukupnu cijenu.

b) Način plaćanja (broj rata, avans).

c) Uslovi zadržavanja iznosa avansa.

d) Broj turističkih vodiča, animatora.

e) Podatke o zdravstvenom i putničkom osiguranju.

f) Podatke o prijevoznim sredstvima, turističim, ugostiteljskim i dr. uslugama.

g) Podatke o broju gratis putovanja

h) Podatke o mjestu realizacije sa rutom putovanja.

Tehnička organizaciju

- Odabir najpovoljnije ponude shodno Zakonom o javnim nabavkama.

- Formiranje Komisije za odabir Agencije koja će pružiti tehničku podršku.

- Program i uslovi putovanja.

- Usaglašavanje programa putovanja sa Zakonom o turističkoj djelatnosti.

- Potpuna uključenost i obavještenost roditelja ( anketom provednom među roditeljima svih učenika IX razreda utvrđeno je da% roditelja odabralo Bihać kao mjesto realizacije ekskurzije)

- Vremenski okvir (polazak, dolazak, boravak, povratak).

- Vremenski okvir odgovornosti nosioca aktivnosti, Agencije i zaposlenika škole.

- Organizacija i uslovi smještaja, te kvaliteta vozila.

- Prikupljanje dokumentacije potrebne za putovanje

- Poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku realizacije.

- Pismene saglasnosti roditelja.

Način finansiranja po kategorijama učesnika

Sredstva za finansiranje se dijele na:

a) Koja obezbjeđuju roditelji za finansiranje učešća učenika. Roditelji obezbijeđuju sredstva za finansiranje učešća svoje djece/učenika, koja podrazumijevaju sve troškove neophodne za učešće u neobaveznim oblicima ekskurzije, kao i troškove koji podrazumijevaju naknadu štete prouzrokovane nemarnim ponašanjem učenika.

b) Osigurana donacijom pravnih i fizičkih lica.

c) Stečena kao nagrada za društveno koristan rad, gratis putovanja koja nudi Agencija i eventualna sredstva koriste se za učešće učenika čiji roditelji nisu u stanju snositi troškove, a posebno za učenike djecu šehida, poginulih boraca i invalida rata.