Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

IZVEDBENI PLAN PROGRAMA ŠKOLE U PRIRODI Školska 2017/2018.godina

 

Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“

IZVEDBENI PLAN PROGRAMA ŠKOLE U PRIRODI

Školska 2017/2018.godina

Izvedbeni plan i program predstavlja dokument kojim se operativno razrađuju oblici odgojno-obrazovnog rada sa jasno razrađenim bitnim elementima.

 

Škola u prirodi je specifičan obavezujući oblik nastave, koja se organizira i realizuje jedanput u toku školske godine , za učenike od II do V razreda osnovne škole jedanput u toku školovanja, koji pod rukovodstvom nastavnika, svjesno, aktivno i planski stiču znanja, vještine i navike, razvijaju se fizički i psihički, formiraju pogled na svijet, uče se samostalnom učenju, radu i životu uopće.

ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI ŠKOLE U PRIRODI

„ Škola u prirodi“ je specifičan oblik odgojno - obrazovnog rada koji se realizuje izvan školskih prostora.Ciljevi odgojno-obrazovnog rada „škole u prirodi“ su raznovrsni i složeni, a u društvenom pogledu su prioritetni i veoma odgovorni, i dijele se na:

a) OPĆI CILJEVI

1) odgojni

Odgojni ciljevi se odnose na sticanje vrlina i pozitivnih navika, na razvijanje valjanih moralnih shvatanja i usvajanje kulturnog ponašanja, a prvenstveno utiču na voljnu aktivnost učenika, snaže je vrlinama i usmjeravaju prema društveno korisnim djelatnostima i plemenitom postupanju.

U koncepciji rada „ škole u prirodi“ posebnu ulogu ima odgojna i zdravstvena komponenta cjelokupnog rada gdje učenik, kroz poseban vid druženja sa vršnjacima bez direktnog nadzora roditelja, usvaja:

- nova saznanja i osamostaljuje se;

- pozitivne higijenske navike;

- pravila lijepog ponašanja;

- pravila zajedničkog suživota, odnosno socijalizacije;

- uvažavanje različitosti;

- pozitivan odnos prema prirodi i sticanje ekoloških navika;

- potrebu za zdravim načinom života u smislu prehrane i boravka u prirodi na svježem zraku.

Pravilna demonstracija svih aktivnosti u prirodnim uslovima predstavlja primjeren način za njihovo adekvatno usvajanje, čime se potiče samostalnost učenika, njihova samokritičnost, jačanje samopouzdanja i samoaktualizacije, te učenika vodi na put sazrijevanja.

2) obrazovni:

Obrazovni ciljevi se ostvaruju usvajanjem svih onih sadržaja oblika odgojno-obrazovnog rada, koji zahtijevaju izučavanje, razumijevanje i pamćenje, a odnose se na sticanje znanja pomoću raznih metoda i podsticanja slobodnih aktivnosti učenika.

Odgojni i obrazovni ciljevi se uzajamno uslovljavaju i zajednički ostvaruju.

3) funkcionali:

Funkcionalni ciljevi obuhvataju sticanje umijeća, sposobnosti, radnih navika i iskustva koja se mogu primijeniti u neposrednoj životnoj praksi i ogledaju se kroz posebne zadatke da kod učenika razviju moć zapažanja i upoređivanja,zaključivanja i dokazivanja,

Apstrakcije i konkretizacije, analize i sinteze s namjerom da se kod učenika probudi smisao za uviđanje bitnih detalja i odnosa, uzročno-posljedičnih veza i funkcija, da se pojača radoznalost, istraživački duh, mašta i kritičnost, razvijanje voljne i stvaralačke aktivnosti učenika.

b) posebne odnosno specifične koji se prije svega odnose na usvajanje dijela NPP kroz:

1) neposredno upoznavanje sa pojavama i odnosima u prirodi i društvenoj sredini

2) upoznavanje sa prirodno- geografskim obilježjima i historijskim znamenitostima Bosne i Hercegovine

3) sticanje znanja o kulturnom naslijeđu, obrazovnim i privrednim dostignućima

4) posjetu spomenicima

5) rekreativno- zdravstveni i socio- psihološki razvoj učenika.

Zadaci predstavljaju konkretizaciju ciljeva.

1)Opći zadaci su:

- materijalni(sticanje znanja, vještina i navika)

- odgojni( svestran odgoj)

- formalni( fizički i psihički razvoj)

2) Specifični zadaci su:

a) proučavanje objekata i fenomena u prirodi,

b) razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika

c) upoznavanje načina života i rada stanovnika pojedinih krajeva

d) razvijanje pozitivnog odnosa prema:

- nacionalnim vrijednostima

- kulturnim i estetskim vrijednostima

- sportskim potrebama i navikama

- pozitivnim socijalnim odnosima

- shvatanju značaja zdravalja i zdravog stila života

- kulturno- historijskom naslijeđu Bosne i Hercegovine.

e) podsticanje i ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja

f) osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih ljudskih potreba izvan porodice.

Pored navedenih, neophodno je utvrditi i sljedeće ciljeve i zadatke:

- realizacija odgovarajućih sadržaja nastavnih i vannastavnih aktivnosti iz NPP za osnovne škole i vannastavnih aktivnosti u skladu sa programom vannastavnih aktivnosti škole;

- realizacija nastavnih jedinica prilagođena nastavi u prirodi u skladu sa NPP

- sticanje i usvajanje odgojno-obrazovnih, socijalnih, zdravstveno- rekreativnih, psiho-fizičkih sposobnosti učenika i drugih znanja i vještina;

- izvođenje nastave u vanškolskim uslovima

- usvajanje znanja i vještina uz korištenje posebnih metoda rada koje se rijetko primjenjuju u učionici;

- korelacija nastave iz pojedinih predmeta i njihova tematska povezanost primjerena ambijentu i uzrastu učenika;

- prilagođavanje učenika različitim uslovima života i rada;

- odgoj u duhu patriotizma,upoznavanje prirodnih ljepota zemlje, prirodnog bogatstva,uslova života i rada naših ljudi;

- evidentiranje ukupnog vremena provedenog za svaku aktivnost pri realizaciji nastavnih sadržaja za svaki predmet pojedinačno;

- određivanje vremena i prostora za ostvarivanje određenih sadržaja poslije uvida u sve mogućnosti koje pružaju s ciljem da budu najpogodniji i najkorisniji za realizaciju;

- stvaranje uslova za siguran i zdrav boravak učenika i održavanje ugodnog raspoloženja;

- naučiti učenike pravilima ponašanja u prirod ii poštovanju prirodnih pojava;

- razvijanje kolektivizma, tačnosti, urednosti, druželjubivosti i discipline kod učenika

- bolje upoznavanje učenika i njihovih navika tokom odvojenosti od porodice

- saznavanje,učenje posmatranjem, istraživanjem i praktičnim djelovanjem;

- utvrđivanje pravila odijevanja, kao dio pripreme za istraživanje u prirodi, koja se odnosi na izbor odgovarajuće obuće i odjeće koja je komotna i pokriva/ štiti tijelo.

SADRŽAJI, METODE I SREDSTVA KOJIMA SE POSTAVLJENI CILJEVI OSTVARUJU

„Škola u prirodi“ je specifičan način izvođenja nastave u kojoj dolazi do obrade novih nastavnih sadržaja, te provjeravanja znanja i iskustava stečenih u učionici kroz primjenu u stvarnoj životnoj sredini.

Pogodnost ovog oblika nastave jeste lakše i brže učenje, jer ovaj oblik nastave odražava temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim sadržajima,ciljevima i zadacima, sadržajno i metodički adekvatno pripremljenim.

„Škola u prirodi“ kao obavezan segment nastave, u prirodnom ambijentu, osigurava učeniku postizanje takvog cjelovitog i snažnog doživljaja nastavnog sadržaja kroz nastavu, igru,takmičenje, pjesmu, priču, druženje sa vršnjacima, opažanje, upoređivanje, mjerenje, opisivanje,zaključivanje, obrazlaganje i učenje o svijetu koji ih okružuje.

NOSIOCI PREDVIĐENIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI

Nosioci predviđenih sadržaja i aktivnosti su :

- direktor škole

- razrednik na nivou odjeljenja ili drugi nastavnik koji je najmanje jednu godinu realizovao nastavu u odjeljenju koje se upućuje na ovaj oblik odgojno- obrazovnog rada

- Agencija

- stručni vođa putovanja

- predstavnici vijeća roditelja i vijeća učenika.

PLANIRANI OBUHVAT UČENIKA

Škola u prirodi je specifičan obavezujući oblik nastave, koja se organizira i realizuje za učenike III,IV i V razreda osnovne škole.Odluku u kojem će se razredu realizirati „ Škola u prirodi“ donosi Nastavničko vijeće na prijedlog nastavnika.

Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u pohađanju „škole u prirodi“ ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može biti oslobođen navedene aktivnosti uz prezentiranje nalaza ljekara specijaliste, koji izdaje javna zdravstvena ustanova, a roditelj dostavlja razredniku.

U školskoj 2017/2018.godini Škola u prirodi će se realizovati u III (trećem) razredu, a bit će obuhvaćeno minimalno 75% od ukupnog broja učenika.

DUŽINA TRAJANJA

„ Škola u prirodi“ za učenike od II do III razreda može trajati najduže tri (3) nastavna dana, a za učenike IV i V razreda najduže pet ( 5) nastavnih dana.

„ Škola u prirodi“ se realizuje, po pravilu, tokom proljeća ili jeseni.

U školskoj 2017/2018.godini Škola u prirodi će se realizovati u proljeće, a trajat će 3 dana.

PLANIRANI PUTNI PRAVCI I PLANIRANA DESTINACIJA

„ Škola u prirodi“ kao specifičan obavezujući oblik nastave, organizuje i realizije se na teritoriji i u neposrednoj blizini Kantona Sarajevo u prirodnom ambijentu prilagođenom uzrastu učenika s odgovarajućim uslovima zatvorenog i otvorenog prostora za poučavanje i učenje.

U školskoj 2017/2018.godini Škola u prirodi će se realizovati na području Kantona Sarajevo .

OPIS PRIJEVOZA, UGOSTITELJSKIH USLUGA I DRUGIH USLUGA

Putovanje –prijevoz zauzima značajno mjesto u realizaciji većine oblika odgojno-obrazovnog rada, te je u tom smislu obaveza škole da prilikom ugovaranja putovanja obezbijedi uslove za sigurno i udobno putovanje učenika.

Pri realizaciji putovanja moraju se koristiti autobusi odgovarajuće starosti, tehnički ispravni i pregledani pod uslovom da njima upravljaju lica koja ispunjavaju zahtjeve u pogledu profesionalne obučenosti i kompetentnosti.

Zahtjevi u pogledu udobnosti podrazumijevaju obavezu Agencije i škole da osiguraju potreban broj sjedišta u autobusu ili putničkom motornom vozilu, odnosno rezervaciju ako se prijevoz obavlja drugim prijevoznim sredstvom ( voz, avion, brod).

Ugostiteljske usluge predstavljaju bitan segment za kvalitet realizacije. One podrazumijevaju usluge pravnih lica u svrhu pripremanja hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka u objektu i izvan objekta, te pružanje smještaja u objektima na način predviđen zakonom i propisima koji uređuju tu oblast.

ODREDBE O UPRAVLJANJU RIZICIMA REALIZACIJE

Škole su dužne da pri realizaciji svih oblika odgojno-obrazovnog rada postupaju sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima ogleda se između ostalog i u obavezi škole da osigura zaštitu najboljeg interesa učenika, da vodi brigu usmjerenu ka očuvanju njegovog fizičkohg i mentalnog zdravlja, te bezbijednosti, kroz poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku organizacije i realizacije oblika odgojno- obrazovnog rada.

Bitna karakteristika „škole u prirodi“ je u tome da se realizuje izvan školskih prostora i da je uspješnost njene organizacije i realizacije uslovljena mnogim faktorima objektivne i subjektivne naravi, među kojima dominantnu ulogu imaju bezbjednosni aspekti putovanja.

Bezbjednost kao nezaobilazan zahtjev u realizaciji i organizaciji svih oblika odgojno- obrazovnog rada preduslov je za uspješno ostvarivanje ciljeva, zadataka, sadržaja i može se uspješno osigurati samo zajedničkim ulaganjem svih subjekata uključenih direktno ili indirektno u ove aktivnosti.

PLANIRANA CIJENA USLUGA, ODNOSNO FINANSIJSKI OKVIR

Cijena usluga „škole u prirodi“ će se utvrditi najpovoljnijom ponudom, čiji izbor vrši Komisija, a na osnovu raspisanog Javnog oglasa za izbor Agencije.

TEHNIČKA ORGANIZACIJA

Tehnička organizacija podrazumijeva radnje organizacije i pripreme a naročito:

- donošenje odluke o vrsti postupka koji će se provoditi za odabir najpovoljnije ponude shodno Zakonu o javnim nabavkama

- aktivnosti formiranja Komisije i provođenja procedura odabira Agencije koja će pružiti tehničku podršku pri realizaciji konkretnog oblika odgojno- obrazovnog rada;

- pripremne aktivnosti zaključivanja ugovora o angažmanu Agencije;

- program putovanja, te opće uslove putovanja;

- konsultacije sa ciljem potpune uključenosti i obaviještenosti roditelja o svim ponuđenim sadržajima posebno u smislu izbora mjesta realizacije i kompletnog aranžmana

- utvrđivanje i upoznavanje sa vremenskim okvirom odnosno terminima( polazak, dolazak, boravak, povratak)

- vremenski okvir odgovornosti nosioca aktivnosti,Agencije i zaposlenika škole uključenih u realizaciju ovog oblika odgojno-obrazovnog rada;

- prikupljanje podataka o organizaciji, uslovima smještaja, vrsti i kvalitetu vozila za prijevoz učenika;

- poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku realizacije oblika odgojno-obrazovnog rada;

- ažuriranje pisane dokumentacijekoja obuhvata sve pojedinačne akte nastale u postupku obavještavanja roditelja o svim oblicima odgojno-obrazovnog rada, te pismene saglasnosti roditelja kojom se prihvataju opći uslovi putovanja i daje saglasnost za učešće učenika;

- druge obaveze, uvažavajući specifičnost svakog pojedinačnog oblika odgojno-obrazovnog rada;

NAČIN FINANSIRANJA PO KATEGORIJAMA UČESNIKA

Sredstva za finansiranje „ škole u prirodi“ osigurava Osnivač, odnosno Ministarstvo obrazovanja i nauke.

Ministarstvo je obavezno da u Budžetu Kantona Sarajevo,na poziciji Ministarstva planira i osigura sredstva za realizaciju ovog obavezujućeg oblika nastave prema unaprijed utvrđenom Okvirnom planu i programu organizacije i realizacije „ škole u prirodi“za učenike osnovnih škola kao javnih ustanova.

a) „Škola u prirodi“ do osiguranja finansijskih sredstava, može se realizovati na principu dobrovoljnosti.

Obaveza osnivača ogleda se i u osiguranju sredstava za neophodne troškove zaposlenika koji učestvuju u realizaciji ovog oblika odgojno-obrazovnog rada koji je planiran Godišnjim programom rada škole.

Obaveza škole je da predvidi ova sredstva u budžetu škole i u tom smislu uputi zahtjev osnivaču za doznačavanje istih.