Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Etički kodeks - ekskurzija 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 12:54

Na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/04, 21/06 i 26/08) i Pravilnika o organiziranju i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno  korisnog rada, Škole plivanja, Škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Sarajevo 36/10) Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“ donosi Etički kodeks za realizaciju ekskurzije.

 

E T I Č K I    K O  D E K S

EKSKURZIJA

I  UVOD

 

1. Etički kodeks predstavlja skup načela, prava i obaveza kojima se određuju međuljudski

odnosi svih učesnika izleta, ekskurzija , kampovanja/logorovanja, društveno korisnog

rada,  Škole u prirodi, Škole plivanja, studijskih posjeta.

Etički kodeks predstavlja skup zajedničkih vrijednosti društveno prihvatljivih oblika

ponašanja koje neposredni faktori  odgojno- obrazovnog rada uvažavaju u svom djelovanju.

2. Cilj etičkog kodeksa je poticanje razumijevanja i prihvaćanje temeljnih načela moralno

opravdanog ponašanja i njihovu primjenu.

II   PRAVILA I OBAVEZE PONAŠANJA UČESNIKA EKSKURZIJE

1. Učenici

a)  Učešće učenika ekskurziji  se zasniva na  principu dobrovoljnosti, a finansira se sredstvima

roditelja ili iz doniranih sredstava.

b) Za učešće učenika u ekskurziji roditelji učenika moraju dati   saglasnost, u suprotnom

učenik ne može učestvovati izvođenju ekskurzije.

c) Učenici su dužni da se ponašaju odgovorno, da budu tačni i ispunjavaju svih zadatih obaveza.

d) Učenici su dužni i obavezni da  prate i učestvuju u svim aktivnostima tokom realizacije

ekskurzije, a planirane ponudom turističke agencije ili  isplanirane Izvedbenim planom i

programom.

e) Tokom realizacije ekskurzije učenici su dužni i obavezni da se ponašaju pristojno i na

društveno prihvatlji način ( i za vrijeme putovanja i tokom  realizacije aktivnosti ekskurzije).

Zabranjen je bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja (guranje, štipkanje, udaranje, verbalno

vrijeđanje, fizičko nasilje,  psovanje, seksualno uznemiravanje i  dr.)

f) Učenici su obavezni da poštuju druge učenike, nastavnike, vođu puta, vozača, zaposlenike

Turističke agencije, hotelsko i ugostiteljsko osoblje, graničare, carinike i druga lica sa kojim

stupaju u komunikaciju.

g) Učenici treba da pažljivo postupaju i da paze da ne oštete ličnu i imovinu drugih učesnika

ili inventar i imovinu hotela i drugih ugostiteljskih objekata, autobusa i slično.

h)     Učenici su dužni i obavezni da vode računa o ličnim stvarima ( prtljag, novac, mobitel, foto

aparat, nakit i druge vrijedne stvari).

i)  Za vrijeme boravka u hotelu učenici treba da se pridržavaju  Kućnog reda:

-  poštuju vrijeme spavanja;

-  poštuju vrijeme dnevnih obroka;

- da obezbijede mir i tišinu, da ne uzneimravaju osoblje i druge goste hotela;

- ne puštaju muziku ili glasno komuniciraju;

j) Učenici, a posebno učenice treba da se pristojno oblače, te da vode računa o urednosti i

ličnoj higijeni.

k) Zabranjeno je konzumiranje duhana, alkohola i opojnih sredstava.

l) Zabranjeno je udaljavanje i osamostaljivanje učenika bez odobrenja nastavnika ili vođe puta.

lj) Zabranjeni su odlasci na neprikladna i osamljena mjesta.

m) Zabranjena je komunikacija sa nepoznatim osobama, uzimanje bilo kakvih sredstava ili

predmeta od istih ili ulazak u njihov lični automobil;

n)  Nije dozvoljen bilo koji vid uznemiravanja ostalih učesnika, a  koji pridonosi stvaranju

neugodnih i neprijateljskih odnosa, zastrašivanja, vrijeđanja i ponižavanja.

nj) Kod aktivnosti koje se realizuju u prirodi učenici su dužni da se odgovorno odnose prema

prirodnim ljepotama zemlje, da ne uništavaju biljke ili ugrožavaju život životinja, ne pale

vatru, ne bacaju smeće, ne uništavaju klupe i mjesta za odmor, ne konzumiraju nepoznate

biljke, plodove i gljive;

o) Po povratku sa ekskurzije a učenici su obavezni da  ponesu sve svoje lične stvari, da ne

ostavljaju nered u prostorijama u kojima su boravili.

p) Učenici imaju pravo i obavezu da učestvuju u  evaluaciji  rada zaposlenika i evaluaciji

uspješnosti ekskurzije.

r) Učenici imaju pravo da budu upoznati sa Etičkim kodeksom na časovima odjeljenske

zajednice i obavezu ponašanja učenika u skladu sa istim.

2. Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole

a) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da vode brigu o učenicima, njihovoj

bezbjednosti i zdravstvenom stanju;

b) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da zaštite učenike i ne dozvole

nepoželjni uticaj drugih osoba (navođenje na konzumiranje duhana, alkohola, opojnih

sredstava ili drugi oblik neprihvatljivog ponašanja);

c) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da spriječe bilo koji oblik

neprihvatljivog ponašanja učenika;

d) Odnos nastavnik, vođe puta i ostalih zaposlenika škole  prema učenicima i drugim

učesnicima   mora biti profesionalan, nepristrasan i pristojan.

e) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole se trebaju ponašati u skladu sa načelom

jednakosti i pravednosti prema svim učenicima.

f) Od nastavnika, vođe puta i ostalih zaposlenika škole se očekuje odgovorno, savjesno i etički

besprijekorno ispunjavanje svih obaveza prema učenicima i ostalim učesnicima  ekskurzije.

g) Nastavnici, vođe puta i ostali zaposlenici škole  su dužni i obavezni da osiguraju tajnost

podataka o zdravstvenom stanju  i drugim specijalnim potrebama učenika, a poštujući privatnost

učenika.

h) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici su dužni da se ponašaju odgovorno i da

komuniciraju na očekivan način;

i) Zabranjeno je konzumiranje akohola i opojnih sredstava nastavnicima, vođi puta i drugim

zaposlenicima škole;

3. Roditelji/staratelji učenika

a) Roditelj /staratelj ima pravo da bez bilo kakve prisile odluči o učešću njegovog djeteta u

realizaciji ekskurzije.

b) Roditelj /staratelj ima pravo da na roditeljskom  sastanku bude obaviješten o izboru

najpovoljnije ponude, sadržaju aktivnosti, mjestu realizacije, kompletnom aranžmanu,

c) Roditelj /staratelj je obavezan da da pismenu saglasnost kojom prihvata uslove putovanja,

program putovanja i daje saglasnost za učešće njegovog djeteta u ekskurziji.

d) Ekskurziju i druge neobavezne oblike odgojno-obrazovnog rada finansiraju roditelji.

e)  Roditelji/staratelji su dužni da blagovremeno upoznaju  razrednika ili druge nosioce

ekskurzije  o zdravstvenom stanju, sklonostima učenika  ili negoj drugoj  specijalnoj potrebi

učenika, te eventualno o terapiji koju učenik koristi.

f) Odnos roditelja/staratelja prema nastavnicima, vođi puta i ostalim zaposlenicima škole treba

da bude tolerantan, pristojan i uvažavajući, a s ciljem ostvarivanja dobrobiti za dijete.

g) Roditelji/staratelji su dužni da poštuju ličnost učenika, nastavnika, vođe puta i drugih

zaposlenika škole, da ih ne vrijeđaju, uznemiravaju ili diskriminišu po bilo kojem osnovu

h) Roditelji su obavezni da nadoknade troškove, ukoliko učenik  prouzrokuje štetu tokom

realizacije ekskurzije;

i) Roditelji/stratelji imaju pravo učešća u predlaganju sadržaja Izvedbenih planova i programa ,

a preko Vijeća roditelja.

j) Roditelji/staratelji imaju pravo da budu upoznati sa Etičkim kodeksom o ponašanju učesnika

ekskurzije  na roditeljskim  sastancima.

4. Zaposlenici Turističke agencije

a) Zaposlenici Turističke agencije su dužni da poštuju ličnost učenika, nastavnika, vođe puta i

drugih zaposlenika škole, da ih ne vrijeđaju, uznemiravaju ili diskriminišu po bilo kojem

osnovu.

b) Zaposlenici Turističke agencije, animatori,vodiči, kustosi i dr. su obavezni da sve aktivnosti

planirane ponudom i turističkim aranžmanom budu prilagođene psihofizičkim  sposobnostima

učenika i ciljevima odgojno-obrazovnog rada.

c) Odnos zaposlenika Agencije prema učenicima, nastavnicima, vođi puta i drugim

zaposlenicima škole mora biti profesionalan, pristojan, uvažavajući.

d)  Agencija je obavezna da preduzme sve aktivnosti u cilju ostvarivanja zdravstvene i druge

zaštite učenika, te obezbijedi sigurno i bezbijedno realizovanje svih aktivnosti ekskurzije;

e) Agencija je obavezna osigura tajnost podataka o zdravstvenim i drugim specifičnim

potrebama učenika

f) Agencije du dužne da osiguraju zabranu točenja alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava

učenicima, kao i posjete učesnika ekskurzije sobama drugih lica koja  se ne nalaze na spisku.

III  PRAVILA MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE

a) Svi učesnici ekskurzije su dužni i obavezni da se ophode uljudno i da poštuju jedni druge;

b) Zabranjena je svaka vrsta uvreda, psovki, omalovažavanja, vrijeđanja među učesnicima

ekskurzije ili upotreba fizičkog nasilja;

c) Zabranjena je bilo koja vrsta diskriminacije i neprijateljstava među učesnicima ekskurzije;

IV  VRIJEME REALIZACIJE AKTIVNOSTI

a) Ekskurzija za učenike osnovne škole može trajati najduže tri dana, a realizue se u okviru

radnih dana.

b) Sve aktivnosti ekskurzije, uključujći i prijevoz  moraju biti  realizovane do 24 sata;

V  TAJNOST PODATAKA

a) Obaveza škole i Agencije je da osiguraju tajnost podataka o zdravstvenom stanju i drugim

specifičnim potrebama učenika;

VI ZABRANA OSAMOSTALJIVANJA

a) Zabranjuje se osamostaljivanje učenika od grupe učenika i  nastavnika, a bez dozvole i

odobrenja nastavnika vođe puta i drugih zaposlenika škole;

b) Zabranjuje se osamostaljivanje vozača, vodiča, nastavnika, vođe puta, drugih zaposlenika

škole, kustaosa, vodiča, animatora  i sl. sa manje od tri učenika;

c) Zabranjeno je  učenicima  da posjećuju neprikladna i osamljena mjesta

VII  ZABRANA DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJA

a) Zabranjen je bilo koji oblik diskriminacije učenika i drugih učesnika ekskurzije, a prema

vjerskoj, nacionalnoj, spolnoj, rasnoj osnovi, tjelesnom izgledu,  zdravstvenom stanju ili bilo

kojoj drugoj osnovi;

b) Učesnici ekskurzije ne smije biti podložni predrasudama koje mogu dovesti do neobjektivnosti

i diskriminacije;

c) Zabranjen je svaki oblik uznemiravanja drugih učesnika. Pod uznemiravanjem se

podrazumijeva svaki verbalni, neverbalni ili fizički čin koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa,

ponižava.

d) Zabranjen je bilo koji oblik seksualnog uznemiravanja, a podrazumijeva se neželjeno

upućivanje verbalnih ili fizičkih prijedloga seksualne prirode drugoj osobi, iznošenje

seksualno obojenih šala i opaski ili bilo koji drugi oblik ponašanja koji je seksualno obojen;

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

a) Škola ima obavezu upoznati sve faktore/učesnike ekskurzije sa  Etičkim  kodeksom;

b) Kršenje odredbi Etičkog kodeksa bilo kojeg oblika odgojno-obrazovnog rada iz  Pravilnika

predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka za prekršioce (učenike i nastavnike),

odnosno jedan je od razloga za neispunjavanje minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva za

Agencije – ponuđače.

Etički kodeks usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj _____________.

Broj:____________

 

Datum:__________                                                                 D i r e k t o r