Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Etički kodeks - Škola u prirodi 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 13:12

 

Na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/04, 21/06 i 26/08) i Pravilnika o organiziranju i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno  korisnog rada, Škole plivanja, Škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Sarajevo 36/10) Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“ donosi Etički kodeks Škole u prirodi.

 

 

E T I Č K I    K O D E K S

ŠKOLA U PRIRODI

I  UVOD

1. Etički kodeks predstavlja skup načela, prava i obaveza kojima se određuju međuljudski

odnosi svih učesnika  izleta, ekskurzija,  kampovanja/logorovanja, društveno  korisnog

rada,  Škole u prirodi, Škole plivanja, studijskih posjeta.

Etički kodeks predstavlja skup zajedničkih vrijednosti društveno prihvatljivih oblika

ponašanja koje neposredni faktori  odgojno- obrazovnog rada uvažavaju u svom djelovanju.

2. Cilj etičkog kodeksa je poticanje razumijevanja i prihvaćanje temeljnih načela moralno

opravdanog ponašanja i njihovu primjenu.

II   PRAVILA I OBAVEZE PONAŠANJA UČESNIKA ŠKOLE U PRIRODI

1. Učenici

a) Svi učenici škole su obavezni pohađati Školu u prirodi, ukoliko su sredstva za finansiranje osigurana u Budžetu Kantona Sarajevo, u suprotnom se Škola u prirodi relizuju na principu dobrovoljnosti;.

b) Učenici su dužni da se ponašaju odgovorno, da budu tačni i ispunjavaju svih zadatih obaveza;

c) Učenici, a posebno učenice treba da se pristojno oblače, te da vode računa o urednosti i

ličnoj higijeni.

d) Učenici su dužni i obavezni da  prate i učestvuju u svim aktivnostima tokom realizacije Škole

u prirodi, a planirane ponudom turističke agencije ili isplanirane Izvedbenim planom i

programom.

e) Tokom realizacije Škole u prirodi učenici su dužni i obavezni   da se ponašaju pristojno i na

društveno prihvatlji način ( i za vrijeme putovanja i tokom  realizacije aktivnosti oblika

odgojno-obrazovnog rada). Zabranjen je bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja (guranje,

štipkanje, udaranje, verbalno vrijeđanje, fizičko nasilje, psovanje, seksualno uznemiravanje i

dr.)

f) Učenici su obavezni da poštuju druge učenike, nastavnike, vođu puta, vozača, zaposlenike

Turističke agencije, hotelsko i ugostiteljsko osoblje  i druga lica sa kojim stupaju u

komunikaciju.

g) Učenici treba da pažljivo postupaju i da paze da ne oštete ličnu i imovinu drugih učesnika

ili inventar i imovinu hotela i drugih ugostiteljskih objekata, autobusa i slično.

h)  Učenici su dužni i obavezni da vode računa o ličnim stvarima ( prtljag, novac, mobitel, foto

aparat, nakit i druge vrijedne stvari).

i)  Za vrijeme boravka u hotelu učenici treba da se pridržavaju  Kućnog reda:

-  poštuju vrijeme spavanja;

-  poštuju vrijeme dnevnih obroka;

- da obezbijede mir i tišinu, da ne uznemiravaju osoblje i druge goste hotela;

- ne puštaju muziku ili glasno komuniciraju;

j) Po povratku sa Škole u prirodi učenici su obavezni da  ponesu sve svoje lične stvari, da ne

ostavljaju nered u prostorijama u kojima su boravili.

k) Zabranjeno je konzumiranje duhana, alkohola i opojnih sredstava.

l) Zabranjeno je udaljavanje i osamostaljivanje učenika bez odobrenja nastavnika ili vođe puta.

lj) Zabranjeni su odlasci na neprikladna i osamljena  mjesta.

m) Zabranjena je komunikacija sa nepoznatim osobama, uzimanje bilo kakvih sredstava i

predmeta od istih ili ulazak u njihov lični automobil.

n)  Nije dozvoljen bilo koji vid uznemiravanja ostalih učesnika, a  koji pridonosi stvaranju

neugodnih i neprijatelsjkih odnosa, zastrašivanja, vrijeđanja i ponižavanja.

nj) Po povratku sa aktivnosti koje se realizuju u prirodu učenici će sav otpad ponijeti sa sobom ili

će zajedničkim aktivnostima pod nadzorom nastavnika ili vođe puta, sakupiti sav otpad i

odložiti ga na mjesto  predviđeno za odlaganje otpada.

o) Kod realizacije aktivnosti u prirodi učenici su dužni da se odgovorno odnose prema prirodnim

ljepotama, da ne uništavaju biljke i ugrožavaju život životinja, ne pale vatru, ne bacaju

smeće, ne uništavaju klupe i  mjesta za odmor, ne konzumiraju nepoznate biljke, plodove i

gljive.

p) Učenici imaju pravo i obavezu da učestvuju u  evaluaciji  rada zaposlenika i evaluaciji

uspješnosti Škole u prirodi;

r) Učenici imaju pravo da budu upoznati sa Etičkim kodeksom na časovima odjeljenske

zajednice ili časovima redovne nastave i obavezu ponašanja učenika u skladu sa istim.

2. Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole

a) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da vode brigu o učenicima, njihovoj

bezbjednosti i zdravstvenom stanju.

b) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da zaštite učenike i ne dozvole

nepoželjni uticaj drugih osoba (navođenje na konzumiranje duhana, alkohola, opojnih

sredstava ili drugi oblik neprihvatljivog ponašanja)

c) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole su dužni da spriječe bilo koji oblik

neprihvatljivog ponašanja učenika.

d) Odnos nastavnika, vođe puta i ostalih zaposlenika škole  prema učenicima i drugim

učesnicima   mora biti profesionalan, nepristrasan i pristojan.

e) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici škole se trebaju ponašati u skladu sa načelom

jednakosti i pravednosti prema svim učenicima.

f) Od nastavnika, vođe puta i ostalih zaposlenika škole se očekuje odgovorno, savjesno i etički

besprijekorno ispunjavanje svih obaveza prema učenicima i ostalim učesnicima oblika

odgojno-obrazovnog rada.

g) Nastavnici, vođe puta i ostali zaposlenici škole  su dužni i obavezni da osiguraju tajnost

podataka o zdravstvenom stanju  i drugim specijalnim potrebama učenika,  poštujući njihovu

privatnost.

h) Zabranjeno je konzumiranje akohola i opojnih sredstava nastavnicima, vođi puta i drugim

zaposlenicima škole.

i) Nastavnici, vođa puta i ostali zaposlenici su dužni da se ponašaju odgovorno i da

komuniciraju na očekivan način.

3. Roditelji/staratelji učenika

a) Roditelj /staratelj ima pravo da bude informisan da je Škola u prirodi specifičan oblik odgojno-

obrazovnog rada van učionice i da je obavezan za sve učenik;.

b) Roditelj /staratelj ima pravo da na roditeljskom  sastanku bude obaviješten o izboru

najpovoljnije ponude, sadržaju aktivnosti, mjestu realizacije, kompletnom aranžmanu Škole u

prirodi.

c) Roditelji/staratelji su dužni da poštuju ličnost učenika, nastavnika, vođe puta i drugih

zaposlenika škole, da ih ne vrijeđaju, uznemiravaju ili diskriminišu po bilo kojem osnovu;

d) Odnos roditelja/staratelja prema nastavnicima, vođi puta i ostalim zaposlenicima škole treba

da bude tolerantan, pristojan i uvažavajući, a s ciljem ostvarivanja dobrobiti za dijete.

e)  Roditelji/staratelji su dužni da blagovremeno upoznaju  razrednika ili druge nosioce Škole u

prirodi o zdravstvenom stanju, sklonostima učenika  ili negoj drugoj  posebnoj potrebi

učenika, te eventualno o terapiji koju učenik koristi.

f) Roditelj/staratelj je dužan da razredniku dostavi ljekarski nalaz specijaliste, koji izdaje javna

zdravstvena ustanova, ukoliko učenik iz zdravstvenih razloga ne može učestvovati u

realizaciji Škole u prirodi;

g) Roditelji su obavezni da nadoknade troškove, ukoliko učenik  prouzrokuje štetu tokom

realizacije bilo kojeg oblika odgojno-obrazovnog rada;

h) Roditelji/stratelji imaju pravo učešća u predlaganju sadržaja Izvedbenih planova i programa ,

a preko Vijeća roditelja.

i) Roditelji/staratelji imaju pravo da budu upoznati sa Etičkim kodeksom na roditeljskim

sastancima.

4. Zaposlenici Turističke agencije

a) Zaposlenici Turističke agencije su dužni da poštuju ličnost učenika, nastavnika, vođe puta i

drugih zaposlenika škole, da ih ne vrijeđaju, uznemiravaju ili diskriminišu po bilo kojem

osnovu.

b) Zaposlenici Turističke agencije, animatori, kustosi i dr. su obavezni da sve aktivnosti

planirane ponudom i turističkim aranžmanom budu prilagođene psihofizičkim

sposobnostima  učenika i ciljevima odgojno-obrazovnog rada.

c) Odnos zaposlenika Agencije prema učenicima, nastavnicima, vođi puta i drugim

zaposlenicima škole mora biti profesionalan, pristojan, uvažavajući.

d)  Agencija je obavezna da preduzme sve aktivnosti u cilju ostvarivanja zdravstvene i druge

zaštite učenika, te obezbijedi sigurno i bezbijedno realizovanje Škole u prirodi;

e) Agencija je obavezna osigura tajnost podataka o zdravstvenim i drugim specifičnim

potrebama učenika

f) Agencije du dužne da osiguraju zabranu točenja alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava

učesnicima Škole u prirodi, kao i posjete učesnika sobama drugih lica koja se ne nalaze na

spisku.

III  PRAVILA MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE

a) Svi učesnici Škole u prirodi su dužni i obavezni da se ophode uljudno i da poštuju jedni druge;

b) Zabranjena je svaka vrsta uvreda, psovki, omalovažavanja, vrijeđanja među učesnicima

Škole u prirodi ili upotreba fizičkog nasilja;

c) Zabranjena je bilo koja vrsta diskriminacije i neprijateljstava među učesnicima Škole u prirodi;

IV  VRIJEME REALIZACIJE AKTIVNOSTI

a) Škola u prirodi po pravilu se realizuje tokom jeseni ili proljeća.

b)  Sve aktivnosti Škole u prirodi, uključujući i prijevoz  moraju biti  realizovane do 24 sata;

V  TAJNOST PODATAKA

a) Obaveza škole i Agencije je da osiguraju tajnost podataka o zdravstvenom stanju i drugim

specifičnim potrebama učenika;

VI ZABRANA OSAMOSTALJIVANJA

a) Zabranjuje se osamostaljivanje učenika od grupe učenika i  nastavnika, a bez dozvole i

odobrenja nastavnika vođe puta i drugih zaposlenika škole;

b) Zabranjuje se osamostaljivanje vozača, vodiča, nastavnika, vođe puta, drugih zaposlenika

škole, kustosa i sl. sa manje od tri učenika;

c) Zabranjeno je  učenicima  da posjećuju neprikladna i osmaljena mjesta

VII  ZABRANA DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJA

a) Zabranjen je bilo koji oblik diskriminacije učenika i drugih učesnika Škole u prirodi a prema

vjerskoj, nacionalnoj, spolnoj, rasnoj osnovi, tjelesnom izgledu, zdravstvenom stanju ili bilo

kojoj drugoj osnovi;

b) Učesnici škole u prirodi ne smiju biti podložni predrasudama koje mogu dovesti do

neobjektivnosti i diskriminacije;

c) Zabranjen je svaki oblik uznemiravanja drugih učesnika. Pod uznemiravanjem se

podrazumijeva svaki verbalni, neverbalni ili fizički čin koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa,

ponižava.

d) Zabranjen je bilo koji oblik seksualnog uznemiravanja, a podrazumijeva se neželjeno

upućivanje verbalnih ili fizičkih prijedloga seksualne prirode drugoj osobi, iznošenje

seksualno obojenih šala i opaski ili bilo koji drugi oblik ponašanja koji je seksualno obojen;

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

a) Škola ima obavezu upoznati sve faktore/učesnike Škole u prirodi sa   Etičkim  kodeksom;

b) Kršenje odredbi Etičkog kodeksa bilo kojeg oblika odgojno-obrazovnog rada iz  Pravilnika

predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka za prekršioce (učenike i nastavnike),

odnosno jedan je od razloga za neispunjavanje minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva za

Agencije – ponuđače.

Etički kodeks usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj _____________.

Broj:______________

 

Datum:____________                                                                         D i r e k t o r