Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Javni poziv za školu u prirodi 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 13:15

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „IZET ŠABIĆ“

 

HOTONJ, VOGOŠĆA

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

ŠKOLU U PRIRODI

Hotonj, 2017. godine

Na osnovu člana 48.   Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi i Odluke Nastavničkog vijeća broj 01-118 / 17 od 28.02.2017. godine  JU Osnovna škola „Izet Šabić“ u Hotonju   raspisuje se :

JAVNI OGLAS

ZA PRUŽANJE USLUGA ZA REALIZACIJU

„ŠKOLE U PRIRODI“

I  INFORMACIJA O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“ Hotonj, Vogošća

Adresa: Donji Hotonj bb

Identifikacijski broj: 4200231390000

Telefon/ fax : 033 / 481 089 ; 418 090

U ime ugovornog organa komunikaciju sa  ponuđačima obavljat će direktor škole.

1.Vrsta ugovornog organa

-Javni subjekt

2.Nivo kome pripada ugovorni organ

-Kantonalni nivo

3.Djelatnost ugovornog organa

Odgoj i obrazovanje

II OPĆE INFORMACIJE O POSTUPKU

U postupku javnog oglasa svim ponuđačima bit će dostupan Izvedbeni plan i program za određeni oblik odgojno-obrazovnog rada i  uputstvo za formiranje ponude.

Postupak će se provesti u skladu sa   Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

III PREDMET UGOVORA

1.Vrsta ugovora

Usluge

2.Opis

Naziv predmeta ugovora

-usluge prevoza

-ugostiteljske usluge  (pripremanje hrane i  pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka, siguran i ugodan boravak)

3.Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga prevoza, da se učenicima osigura sigurno putovanje, što podrazumijeva putničko i zdravstveno osiguranje,  kao i smještajne  i ugostiteljske usluge za učenike IV  razreda za realizaciju  Škole u prirodi.

Usluge se ugovaraju na bazi punog pansiona u trajanju od tri nastavna  dana.

4.Mjesto izvršenja usluga

Škola u prirodi izvest će se u maju mjesecu na Bjelašnici.

Datum, vrijeme i mjesto polaska i povratka naknadno će se utvrditi.

5.Trajanje ugovora

Ugovor za izvršenje usluga trajat će do okončanja realizacije navedenog vida odgojno-obrazovnog rada, odnosno do podnošenja  i usvajanja Izvještaja o realizaciji:

6.Ponuđači, agencije mogu preuzeti Uputstvo za formiranje ponude u školi u roku od pet dana.

V  PREDUSLOV ZA ODABIR PUTNE  AGENCIJE

1.Sposobnost za obavljanje profesionalne sposobnosti

Agencija je dužna da bi učestvovala u postupku odabira u javnom pozivu dostaviti određene dokaze :

-rješenja o sudskoj registraciji;

-posjedovanja odgovarajuće licence;

-dokumentaciju kojom dokazuje reference i iskustvo o organizovanju i realizaciji odgojno-obrazovnih  oblika rada.

VI OCJENA PONUDA

1.Kriteriji dodjele ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

Odluka o izboru najpovoljniijeg ponuđača, odnosno Agencije donosi se u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

O Odluci o izboru obavještavaju se svi ponuđači koji su učestvovali u postupku nabavke.

2.Zabrana pregovora

Škola sa ponuđačem neće obavljati nikakve pregovore u vezi sa ponudom. Pojašnjenje ponude može tražiti samo pismenim putem, a ispravku grešaka može vršiti samo ako su aritmetičke prirode i to pod uslovom da je odobrio ponuđač. Ako ponuđač ne odobri ispravku greške ponuda se odbacuje.

3.Dostavljanje ponuda

Ponuda se podnosi na adresu škole na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine u roku  od  deset dana od dana isteka roka za preuzimanje uputstva.

Ponuđači su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti s pečatom i adresom, na kojoj će pisati: „ Ponuda- ne otvaraj ( otvara Komisija )“.

Škola je obavezna da u roku od 8 dana donese odluku o izboru Agencije.

Otvaranje ponuda je javno i mogu mu prisustvovati predstavnici ponuđača.

VII  INFORMACIJE O ZAŠTITI PONUĐAČA

Svaki ponuđač ukoliko smatra da je u toku postupka  odabira  povrijeđen Zakon ili podzakonski akti, ima pravo da uloži  žalbu.

Žalba se izjavljuje Školskom odboru u roku od pet dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru najboljeg ponuđača.

Školski odbor je obavezan razmotriti žalbu u roku od pet dana od dana prijema i donijeti obrazloženu odluku .

Odluka Školskog odbora je konačna.

Javni oglas će se objaviti na web stranici škole.

Broj:01-147 / 17                                                                    JU Osnovna škola „Izet Šabić“

Datum: 15.03.2017.godine                                          DIREKTOR,Tupković Suad

 

____________________