Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Poziv za dostavljanje ponuda za ekskurziju 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 13:16

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „IZET ŠABIĆ“

 

HOTONJ, VOGOŠĆA

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU

EKSKURZIJE ZA UČENIKE DEVETOG RAZREDA

Hotonj, 2017. godine

Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi i Odluke Nastavničkog vijeća br.01-143/17 od 14.03.2017. godine  JU Osnovna škola „Izet Šabić“ u Hotonju   upućuje:

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU

EKSKURZIJE ZA UČENIKE DEVETOG RAZREDA

I  INFORMACIJA O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“ Hotonj, Vogošća

Adresa: Donji Hotonj bb

Identifikacijski broj: 4200231390000

Telefon/ fax : 033 / 481 089 ; 481 090

U ime ugovornog organa komunikaciju sa  ponuđačima obavljat će direktor škole.

II OPĆE INFORMACIJE O POSTUPKU

U postupku prikupljanja ponuda svim ponuđačima bit će dostupan Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije.

Postupak će se provesti u skladu Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

III PREDMET

Predmet postupka je realizacija ekskurzije za učenike devetog razreda koja obuhvata:

-usluge prevoza

-ugostiteljske usluge  (pripremanje hrane i  pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka,, siguran i ugodan boravak)

Putovanje će se izvesti na relaciji Hotonj-Bihać-Hotonj.

Datum polaska 29.05., a povratka 01.06.2017. godine.

Aranžman putovanja   ugovara se na bazi   punog   pansiona

IV  PRIPREMA PONUDE

a) Ponude moraju biti napisane na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, otkucane ili napisane neizbrisivom tintom.Listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama, parafirani ili potpisani od lica ovlaštenih da zastupaju ponuđača. U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć   kojom  se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke.

Ukoliko ponuđači neke informacije smatraju  povjerljivim, dužni su to navesti u svojoj ponudi.

Ponuda mora sadržavati pojedinačnu cijenu za realizaciju ekskurzije i to u trajanju od

pet radnih  dana.

Ponuda mora sadržavati način plaćanja, odnosno da ponuđač, Agencija, omogući plaćanje u najmanje tri jednake  rate.

Prva rata se daje nakon potpisivanja ugovora, druga neposredno pred putovanje i treća nakon usvajanja Izvještaja o realizaciji ekskurzije.

b) Dostavljanje ponuda

Ponuda se podnosi na adresu škole u roku  od  deset dana od dana prijema poziva za dostavljanje ponude.

Ponuđači su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti s pečatom i adresom, na kojoj će pisati: „ Ponuda- ne otvaraj ( otvara Komisija )“.

Škola je obavezna da u roku od 8 dana donese odluku o izboru Agencije.

Otvaranje ponuda je javno i mogu prisustvovati predstavnici ponuđača.

O datumu i vremenu otvaranja ponuda agencije će biti naknadno obavještene.

V  PREDUSLOV ZA ODABIR PUTNE  AGENCIJE

Agencija je dužna da bi učestvovala u postupku odabira   dostaviti određene dokaze:

-posjedovanja odgovarajuće licence

-rješenje o sudskoj registraciji,

-dokumentaciju kojom dokazuje reference i iskustvo o organizovanju i realizaciji odgojno-obrazovnih  oblika rada.

a)Minimalni zahtjevi putovanja i pružanja ugostiteljskih usluga

-obeveza Agencije je da   osigura sigurno putovanje ( obezbjedi  ona prevozna sredstva u kojima su putnici i prtljag osigurani, putničko i zdravstveno osiguranje)

-Agencija je dužna da školi dostavi pisane dokaze o psihofizičkoj sposobnosti lica koje upravlja autobusom;

-dokaz o starosti autobusa za  realizaciju ekskurzije u Italiju, ne stariji od deset godina;

-dokaz o tehničkom pregledu autobusa ( redovni  tehnički pregled i tehnički pregled obavljen pet dana  prije putovanja)

-agencija je dužna da garantuje da će ugostiteljske usluge obavljati pravna lica koja ispunjavaju uslove za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću,

-agencija je dužna da pruži siguran boravak učenicima, koristeći smještajne i ugostiteljske objekte koji zadovoljavaju određene standarde ( kvalitet usluga smještaja, prehrane, sanitarno-higijenskih i zdravstvenih zahtjeva pripremanja hrane i dr.).

-agencija je obavezna osigurati ugodan boravak učenicima, što dokazuje pisanim dokazima o kvalitetu smještajnih i ugostiteljskih usluga

VI OCJENA PONUDA

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

-Kriteriji dodjele ugovora

Ugovor će se dodjeliti kvalificiranoj Agenciji koja je dala najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu, odnosno dala najnižu cijenu.

Odluka o izboru napovoljnije  Agencije donosi se u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

O Odluci o izboru obavještavaju se svi ponuđači koji su učestvovali u postupku nabavke.

-Zabrana pregovora

Škola sa ponuđačem neće obavljati nikakve pregovore u vezi sa ponudom. Pojašnjenje ponude može tražiti samo pismenim putem, a ispravku grešaka može vršiti samo ako su aritmetičke prirode i to pod uslovom da je odobrio ponuđač. Ako ponuđač ne odobri ispravku greške ponuda se odbacuje.

VII  INFORMACIJE O ZAŠTITI PONUĐAČA

Svaki ponuđač ukoliko smatra da ja u toku postupka  odabira  povrijeđen Zakon ili podzakonski akti , ima pravo da uloži  žalbu.

Žalba se izjavljuje Školskom odboru u roku od pet dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru najboljeg ponuđača.

Školski odbor je obavezan razmotriti žalbu u roku od pet dana od dana prijema i donijeti obrazloženu odluku .

Odluka Školskog odbora je konačna.

VIII POTPISIVANJE UGOVORA

Škola zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana.

Ugovor se zaključuje nakon isteka 15 dana od dana obavještenja ponuđača o rezultatima izbora.

Ugovor zaključuje direktor škole  u ime i za račun učenika, odnosno njihovih roditelja.

Sastavni dio ugovora je   poziv za dostavljanje ponude, te Izvedbeni plan i program konkretnog oblika odgojno-obrazovnog rada.

U ugovor se obavezno  mora ugraditi klauzula, koja predviđa da se sredstva uplaćuju u tri jednake rate i to prva rata nakon potpisivanja ugovora, druga neposredno pred putovanje i treća nakon usvajanja Izvještaja o realizaciji određenog oblika odgojno-obrazovnog rada.

Broj: 01- 148/17                                                             JU Osnovna škola „Izet Šabić“

Datum:15.03.2017.godine                                               DIREKTOR,Tupković Suad

____________________