Newsflash

Poštovani posjetioci,

Stranica nije kompletirana tako vas molimo za razumijevanje.

Ukoliko imate nekih pitanja obratite nam se putem telefona ili email-om.

Uputstvo za formiranje ponuda - Škola u prirodi 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 13:17

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „IZET ŠABIĆ“

 

HOTONJ, VOGOŠĆA

U P U T S T V O

ZA FORMIRANJE PONUDE

Hotonj, 2017. godine

Na osnovu člana 47. tačka 5. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi JU Osnovna škola „Izet Šabić“ u Hotonju   d o n o s i:

U P U T S T V O

ZA FORMIRANJE PONUDE

I  INFORMACIJA O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Javna ustanova Osnovna škola „Izet Šabić“ Hotonj, Vogošća

Adresa: Donji Hotonj bb

Identifikacijski broj: 4200231390000

Telefon/ fax : 033 / 481 089 ; 418 090

U ime ugovornog organa komunikaciju sa  ponuđačima obavljat će direktor škole.

II OPĆE INFORMACIJE O POSTUPKU

U postupku javnog oglasa,odnosno prikupljanja ponuda, svim ponuđačima bit će dostupan Izvedbeni plan i program za određeni oblik odgojno-obrazovnog rada i ovo uputstvo.

Postupak će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

III PREDMET

Predmet Javnog oglasa, odnosno prikupljanja ponuda za realizaciju  određenog oblika odgojno-obrazovnog rada su usluge :

-usluge prevoza

-ugostiteljske usluge  (pripremanje hrane i  pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka, siguran i ugodan boravak)

IV  PRIPREMA PONUDE

a)Priprema ponude

Ponude moraju biti napisane na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, otkucane ili napisane neizbrisivom tintom.Listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama, parafirani ili potpisani od lica ovlaštenih da zastupaju ponuđača. U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć   kojom  se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke.

Ukoliko ponuđači neke informacije smatraju  povjerljivim, dužni su to navesti u svojoj ponudi.

Ponuda mora sadržavati pojedinačnu cijenu za realizaciju odgojno-obrazovnog rada i to u trajanju  od tri nastavna dana.

Ponuda mora sadržavati način plaćanja, odnosno da ponuđač omogući plaćanje u najmanje tri jednake  rate.

b) Dostavljanje ponuda

Ponuda se podnosi na adresu škole u roku  od  deset dana od dana isteka roka za preuzimanje uputstva.

Ponuđači su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti s pečatom i adresom, na kojoj će pisati: „ Ponuda- ne otvaraj ( otvara Komisija )“.

Škola je obavezna da u roku od 8 dana donese odluku o izboru Agencije.

Otvaranje ponuda je javno i mogu prisustvovati predstavnici ponuđača.

c)Izmjene ili povlačenje ponude

Ponuđač može izmjeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda.Ponuđač je dužan pismeno obavjestiti školu o izmjenama i o povlačenju ponude.

V  PREDUSLOV ZA ODABIR PUTNE  AGENCIJE

Agencija je dužna da bi učesvovala u postupku odabira u javnom pozivu dostaviti određene dokaze :

-posjedovanja odgovarajuće licence;

-rješenja o sudskoj registraciji;

-dokumentaciju kojom dokazuje reference i iskustvo o organizovanju i realizaciji odgojno-obrazovnih  oblika rada.

a)Minimalni zahtjevi putovanja

-obeveza Agencije je da   osigura sigurno putovanje ( obezbjedi  ona prevozna sredstva u kojima su putnici i prtljag osigurani, putničko i zdravstveno osiguranje)

-Agencija je dužna da školi dostavi pisane dokaze o psihofizičkoj sposobnosti lica koje upravlja autobusom;

-dokaz o starosti autobusa i to za putovanje u BiH ne stariji od dvanaest godina

-dokaz o tehničkom pregledu autobusa ( redovni  tehnički pregled i tehnički pregled obavljen pet dana  prije putovanja)

VI OCJENA PONUDA

a)Kriteriji dodjele ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

Cijena treba biti navedena u KM .

Odluka o izboru napovoljniijeg ponuđača, odnosno Agencije donosi se u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

O Odluci o izboru obavještavaju se svi ponuđači koji su učestvovali u postupku nabavke.

b)Zabrana pregovora

Škola sa ponuđačem neće obavljati nikakve pregovore u vezi sa ponudom. Pojašnjenje ponude može tražiti samo pismenim putem, a ispravku grešaka može vršiti samo ako su aritmetičke prirode i to pod uslovom da je odobrio ponuđač. Ako ponuđač ne odobri ispravku greške ponuda se odbacuje.

VII  INFORMACIJE O ZAŠTITI PONUĐAČA

Svaki ponuđač ukoliko smatra da ja u toku postupka  odabira  povrijeđen Zakon ili podzakonski akti, ima pravo da uloži  žalbu.

Žalba se izjavljuje Školskom odboru u roku od pet dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru najboljeg ponuđača.

Školski odbor je obavezan razmotriti žalbu u roku od pet dana od dana prijema i donijeti obrazloženu odluku .

Odluka Školskog odbora je konačna.

VIII POTPISIVANJE UGOVORA

Škola zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana.

Ugovor se zaključuje nakon isteka 15 dana od dana obavještenja ponuđača o rezultatima izbora.

Ugovor zaključuje direktor škole  u ime i za račun učenika, odnosno njihovih roditelja, uz obavezu ugovaranja direktora da roditelji/staratelji uplaćuju sredstva na račun agencije.

Sastavni dio ugovora je Javni poziv,  te Izvedbeni plan i program škole u prirodi, opći uslovi putovanja i program putovanja i pisane saglasnosti roditelja.

U ugovor se obavezno  mora ugraditi klauzula, koja predviđa da se sredstva uplaćuju u tri jednake rate i to prva rata nakon potpisivanja ugovora, druga neposredno pred putovanje i treća nakon usvajanja Izvještaja o realizaciji određenog oblika odgojno-obrazovnog rada. Takođe u ugovoru se moraju predvidjeti penali, kao garancija za dobro izvršenje ugovornih obaveza.

Broj: 01- 146 / 17                                                                  JU Osnovna škola „Izet Šabić“

DIREKTOR,Tupković Suad

Datum:15.03.2017.godine

____________________